Air Spray (400 ml)

Sprejový kompresor a chladivo 

Skladem
229 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.5 kg

AIR SPRAY může být použit pro všechny druhy funkcí. Jako zdroj stlačeného vzduchu je ideální pro odstranění prachu z povrchů. Jako jsou klávesnice, tiskárny, monitory, elektronické tištěné obvody během jejich opravy; pro odstraňování prachu z hořáků boilerů; pro eliminování prachu v otvorech v otvorech vyvrtaných do betonu před vložením hmoždinky; v chemické oblasti pro promývání výpustných kanálů; ve vzduchotechnických, vytápěcích a drenážních zařízeních. Ve formě chladiva je jeho klasické využití v elektronice pro vyhledávání poruchových komponent.

 

Signální slova: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Zpět do obchodu