AGUA INCANTO (500ml)

INTERIÉROVÝ DEODORANT

Skladem
239 Kč
Kategorie: Pro domácnost
Hmotnost: 0.5 kg

Díky spreji AGUA INCANTO zůstane místnost provoněná po mnoho hodin. Nešpiní a nezpůsobuje alergie, protože neobsahuje rozpouštědla ani alkohol.

 

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
EUH208 Obsahuje: Nopileacetato, Para-ter-butilcicloesilacetato, benzyl-salicylát
může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Zpět do obchodu