32F43 (50ml)

LEPIDLO PRO ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ – STŘEDNĚPEVNOSTNÍ

Skladem
279 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.2 kg
32f43 frenafiletti medio
Akce

Zajišťuje pevnostní spojení matic a závitových komponent z různých materiálů, včetně kadmia a zinku. Vhodné pro díly vyžadující opětovnou demontáž.

Očistěte součásti a naneste na celý povrch. Úplně utáhněte. Dále už nedotahujte a vyčkejte vytvrdnutí po požadovanou dobu.

POZN.: Není vhodný pro spojení kov-plast, v kyslíkových rozvodech nebo k utěsnění systémů se silně oxidujícími alkalickými nebo kyselými produkty

 

Signální slova: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody / . . .
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Zpět do obchodu